marți, 15 februarie 2011

CATRE VECHE: „ISTORIA BISERICII ROMÂNEȘTI ȘI A VIEȚII RELIGIOASE A ROMÂNILOR” DE NICOLAE IORGA (I)


În Prefața datată 26 Octombrie 1908 distinsul profesor mărturisește faptele concrete, motivația care l-a împins la scrierea acestei importante lucrări de referință:
„Sânt mai mulți ani de zile de când Ministerul de Instrucție mi-a cerut o Istorie a Bisericii Române. Nu mai trebuie să stăruiu asupra nevoii ce era de a se da clerului nostru și acelor persoane care se interesează de biserică, în care se cuvine a vedea una din formele cele mai vechi și cele mai bogate ale vieții noastre naționale, o carte în care să se înfățișeze, pe temeiu de acte autentice, întrebuințate cu spirit critic, o istorie a dezvoltării Bisericii românești, în serviciul căreia stau unii și pentru buna stare și rostul cinstit al căreia au datoria de a se îngriji ceilalți. Nimic nu poate fi mai folositor pentru preoții noștri să înlăture anume ispite, pentru ca ei să cultive anumite îndeletniciri potrivite cu demnitatea și chemarea lor, nimic nu poate fi mai priincios pentru a-i face să înțeleagă marea misiune culturală, socială și națională care li se impune, legătura strânsă ce trebuie să păstreze poporul, cultul de artă și carte cu care cânt datori, mândria la care au drept îndată ce vor urma bunele tradiții, decât priveliștea unei vieți organizate, aproape milenare, în cursul căreia Mitropoliții, Episcopii, Egumenii și așa de adesea ori și smeriții călugări ori umilii preoți de mir au dat poporului, ei singuri aproape, toată învățătura, au înzestrat neamul cu o limbă literară, cu o literatură sfântă, cu o artă în legătură cu gustul și cu nevoile lui, au sprijinit Statul fără să lase a fi înghițiți de dânsul, au călăuzit neamul pe drumurile pământului fără a-și desface ochii dela cer și au ridicat mai sus toate ramurile gospodăriei românești, - dând istoriei noastre cărturari, caligrafi, sculptori în lemn, argintari, oameni de Stat, ostași, mucenici și sfinți.”
„Cand Însă un mirean, care pune temeiu înainte de toate pe rosturile ființei naționale, iea asupra-si, cu respectul cuvenit și cu silința ce trebuie, scrierea Istoriei Bisericii Românești, el poate găsi, deși nu fără greutăți, calea potrivită”
„Întâiu era nevoie să văd un număr foarte mare de mănăstiri și biserici. Cele mai însemnate și vestite aveau să-mi dea lămuriri biografice și note artistice de care nu poate fi lipsit acela care voiește să scrie, nu o cronică a diferitelor eparhii, confundate în aceiași serie cronologică, ci o istorie a vieții bisericești așa cum ea se revarsă pe tărâmurile ce trebuie să fie în chip firesc atinse de dânsa. Dar aveau interes și micile biserici ori schituri de sihastri, - pe de o parte pentru știrile neașteptate pe care le pot da însă mai ales pentru a se căpăta întipărirea rosturilor poporale întinse și felurite ale Bisericii pe care aveam s'o urmăresc.”
„Istoria bisericească a Românilor constă - și există în această calitate – din domeniul ideilor, de schimburi de conștiință, de colaborare pe teren cultural – cu ținta religioasă osebitoare, în tot cuprinsul neamului. E urmărirea pe bază națională, în hotare naționale a legăturilor acelora dintre oameni, ca suflete vii răspunzătoare, dăruite cu nemurire, și ființa dumnezeiască veșnică din care ele pornesc după învățătura relevată cuprinsă în cărțile sfinte și lămurită prin apostoli, prin Sfinții Părinți și prin teologii celor d'intâiu timpuri.”
„Față de adevărurile credinței, adesea tâlcuite în feluri ce nu se asamănă, punctul său de vedere îl are și neamul care dă Bisericii un caracter național. Un conflict se întâmpină adesea între rigiditatea doctrinei și relativitatea primirii ei de acel neam, fără de care primire însăși ideia Bisericii naționale dispare. Istoricul vede acest conflict; el nu se dă de o parte sau de cealaltă, - între altele și pentru aceia că din acest conflict tocmai se desface o formă particulară a vieții, pe care el trebuie s'o zugrăvească, formă care țintește nestrămutat la cer, dar își are, și trebuie să-și aibă, rădăcinile în pământ. Și când ramurile se răsfiră sus, el nu va ținea atâta socoteală de această dezbinare, atunci când vede același trunchiu, aceleași mijloace de hrană din același pământ, și când știe că în aceiași clipă după aceleași legi și ramurile cele mai depărtate vor avea aceleași flori și vor da aceleași roade.”
INTRODUCERE

În fragmentele care urmează să fie prezentate, ilustrul profesor face o incursiune asupra popoarelor care au trăit pe teritoriul țării noastre, cu accent pe religia acestora în contextul politicii Imperiului Roman și apariției creștinismului.
Începuturile vieții creștine la Dunăre
„Românii se coboară din amestecul autohtonilor, adică al băștinașilor Iliri și Traci, vechii locuitori ai peninsulei balcanice, moștenitorii, sau, am putea zice, moștenii ei, cu elemente din Imperiul roman, cari, de seminții deosebite, se deprinseră a vorbi limba latină a poporului de jos. Tracii și Ilirii au trăit și au murit, afară de excepții rare,în legea lor păgână. Această lege cuprindea închinarea puterilor naturii: cerul înainte de toate, cu lumina zilei, început al tuturor lucrurilor și veșnic îndemn la viață, dar, în același timp, credința, nespus de puternică și gata de orice jertfe, în viața veșnică a sufletului omenesc. Acești strămoși mai bătrâni ai neamului nostru n'aveau, după cât știm, nicio închipuire de Iad și de Raiu, locașuri de petrecere dureroasă saŭ
senină și răsplătitoare a sufletelor desfăcute din trecătorul trup pământesc; ei nu se așteptau la o judecată a lui Dumnezeu asupra faptelor săvârșite în viață, o judecată de pe urmă care să despartă pentru vremi fără sfârșit pe vrednici de nevrednici și pe cei buni de cei răi. Ei erau singuri însă că dincolo de nori și de cerul albastru văzut al cerului este sălaș de veșnicie netulburată pentru ostașul cel bun, pentru femeia gospodină, care a dat feciori voinici neamului, pentru toți cei care au murit fără să-și fi înjosit mândria și să-și fi pătat cinstea.”
„Coloniștii aduși de Traian, întemeietorul Daciei romane, ca și aceia cari, înainte de dânsul, se așezaseră în provincii mai vechi ale Romei cuceritoare, Iliria și Moesia, veteranii din legiunile care, acum, nu mai aveau un caracter curat roman, din punctul de vedere al neamului, - erau păgâni în cea mai mare parte. Acel păgânism n'avea a face însă, în de obște, cu păgânismul rafinat, filozofic, al oamenilor învățați din Imperiu, cari-și hrăniau sufletul cu vechea filozofie elenică, tălmăcind în abstracțiile ei sublime vechile superstiții și legende, vechile alegorii naive ale popoarelor de pe malurile fericite ale Mării Mediterane.”
„Păgânismul acestor locuitori mai noi ai țerilor dunărene era alcătuit din două elemente: unul formal și celălalt real, adânc înrădăcinat în suflete, pe care le stăpânia cu desăvârșire. Elementul formal era cerut de Stat și datorită lui de fiecare bun cetățean, de fiecare supus credincios și recunoscător al Împăratului ce dă pace și ocrotire, de fiecare «patriot» am zice astăzi: oricine trebuia să aducă în tabără, în piața publică, în cuprinsul luminos al templelor, jertfă zeilor militari, zeilor sprijinitori ai Împărăției, zeilor cari, înainte de a se urca în Olimpul plin de oaspeți al oficialității, avuseră pe pământ fruntea încinsă cu laurul Cesarilor și în sfârșit, -adică mai ales,-zeului care stătea în acea clipă pe Scaunul împărătesc.”
„Pentru taina cuprinsă în ele, pentru jertfa lui Dumnezeu făcut om, prigonit, bătut cu vergi, înțepat cu sulițe, adăpat cu oțet și mort de moartea rușinoasă a crucii tălharilor, pentru făgăduința unui cer de pașnică fericire se răspândise între aceiași coloniști și veterani, chiar din ceasul d'întăiu, creștinismul, venit din aceleași părți ale Asiei apropiate. El mai vorbia sărăcimii, din care mai ales se alcătuiau locuitorii cei noi ai provinciei, prin învățătura dreaptă a egalității oamenilor între sine, ca fii aceluiași Dumnezeu părinte, ca frați meniți să ducă o frățească viață de iubire între sine, prin sfaturile de iertare a greșelilor, pentru care așa de adese ori omul e atât de puțin vinovat și răspunzător, prin pilda vieții comune, în aceiași casă, dacă se poate, la aceiași masă, cu aceiași vistierie, la care ajutase fiecare după mijloacele sale”


(va urma)

miercuri, 9 februarie 2011

PLANUL ȘI GHIDUL ORAȘULUI BUCUREȘTI”(XI)Plan de ansamblu cu zona Băneasa după Ghid. Sunt marcate hipodromurile Băneasa și Floreasca

Plan detaliu hipodrom Băneasa

În 1905, la intersecţia Şoselei Kiseleff cu Şoseaua Naţională Bucureşti-Ploesti, s-a început construcţia Hipodromului Bucureşti, din ordinul Regelui Carol I. Arhitectul I. Berindey s-a ocupat de construcţia complexului care se întindea pe 60 de hectare de teren.
Toată lumea bună bucureşteană ieşea la Şosea şi, înainte de a ajunge la Bufet, situat un pic mai încolo, se opreau la Hipodrom. Zona de galop cu pista principală au încetat să mai existe în anul 1950, la un an după ce s-a luat decizia de construire a Casei Scânteii. Hipodromul de trap şi-a continuat însă activitatea până în anul 1960, când aici a avut loc ultima cursă.

Hipodromul situat în Șoseaua Ștefan cel Mare
Detaliu dintr-un plan din Ghid

Fragment plan din Ghid cu Parcul Sportiv al Federației Societăților de Sport din România


Imagini cu Stadionul Arcul de Triumf aflat astăzi pe acest loc. Este o minune cum a scăpat acest teren sportiv centenar de „interese” imobiliare.

marți, 8 februarie 2011

PLANUL ȘI GHIDUL ORAȘULUI BUCUREȘTI”(X)Aspect din Grădina Botanică
După:http://www.peisaje.ro/Display_Image.aspx?I=gradina_botanica_bucuresti_15#Image_Title
Grădina Botanică din Bucureşti a fost înfiinţată ca instituţie în anul 1860, pe lângă Facultatea de Medicină şi Farmacie, la iniţiativa doctorului Carol Davila, în urma unui decret semnat de domnitorul Alexandru Ioan Cuza. Grădina Botanică se inaugurează la 5 noiembrie 1860. Ocupă o suprafaţă relativ mică (7 ha), localizată în partea stângă a Şoselei Cotroceni. Amenajarea adecvată a acestui spaţiu, ca bază didactică şi de cercetare, a fost realizată sub conducerea priceputului botanist Ulrich Hoffmann, ca prim director al acestei instituţii.
În anul 1874, Grădina Botanică a fost mutată de pe vechiul amplasament în centrul oraşului, pe terenurile palatului Vasile Şuţu situate în faţa Universităţii. În acelaşi an, instituţia a trecut în componenţa Universităţii din Bucureşti, funcţionând pe lângă Facultatea de Ştiinţe şi avându-l la conducere pe remarcabilul Prof. Dr. Dimitrie Brandza. Condiţiile improprii dezvoltării unei grădinii botanice l-au determinat pe marele botanist să întreprindă numeroase demersuri pentru a obţine un teren adecvat reamenajării instituţiei. În anul 1884, acţiunile sale au fost încununate de succes, alocându-se în baza Decretului nr. 659 din 28 Februarie terenul şi fondurile necesare. Amenajarea noilor spaţii, care corespund amplasamentului actual al Grădinii Botanice, a presupus construirea şi popularea primelor sere (utilizând modelul serelor Grădinii Botanice din Liège), construirea Institutului Botanic în care au funcţionat, până la bombardamentul din 4 Aprilie 1944, disciplinele de Biologie vegetală, Herbarul şi Muzeul Botanic, efectuarea principalelor plantaţii de arbori şi arbuşti.
După: http://www.grădina-botanică.ro/istoric

Grădina Cișmigiu înființată în 1854
Grădina Cișmigiu este cea mai veche grădină publică din București. Este așezată în centrul orașului, are o suprafață de circa 16 hectare și este mărginită de două artere importante: bulevardul Regina Elisabeta și bulevardul Schitu Măgureanu. În partea sud-estică a grădinii este Colegiul Național Gheorghe Lazăr. Grădina Cișmigiu este amenajată în genul parcurilor engleze și are mai multe intrări: două prin bulevardul Regina Elisabeta, două prin bulevardul Schitu Măgureanu, una prin str. Știrbei Vodă.

Muzeul Militar Național înființat în 1914 în Parcul Carol I
Parcul Carol I a fost proiectat în anul 1900 de arhitectul E. Redont şi a fost inaugurat în anul 1906. Parcul s-a amenajat în stil mixt pe Dealul Filaretului, acoperit cândva de vii, martor al unor întruniri de mare amploare în anul 1848, purtând podoaba unui parc considerat printre cele mai frumoase ale oraşului.
Suprafaţa actuală a parcului este de cca. 45 ha.
Elemente de atracție:
• Arenele Romane, amplasate periferic, cu o capacitate de 5.500 locuri în aer liber;
• Muzeul Tehnic "Prof. Ing. Dimitrie Leonida" care a fost inaugurat în anul 1909 şi reorganizat în anul 1954.
• Un exemplar de Sequoia gigantea, arbore declarat monument al naturii.
• Turnul lui Vlad Ţepeş, care adăposteşte un rezervor de apă;
• Monumente şi statui, remarcându-se în mod deosebit:
• Monumentul soldatului necunoscut, adus în anul 1991 de la Mărăşeşti;
• Statuile "Giganţii", realizate de sculptorul Dumitru Paciurea;
• Fântâna Cantacuzino, monument de artă în stil neoclasic, construită în anul 1870, fiind decorată pe faţadă şi parţile laterale cu basoreliefuri şi plăci de ceramică reprezentând cavaleri medievali şi steme.
Expoziţia Generală Română din 1906
În jurul Dealului Filaret au apărut la finalul secolului al XIX-lea o serie de spaţii industriale precum: «Uzina de GazA» pe Bulevardul «Neatârnării» (astăzi Mărăşeşti) societatea «Tramvaiul Nou» cu ieşire pe Calea şerban Vodă; Gara de Sud (Filaret); «Fabrica de Turnătorie» şi mai la sud Institutul Metereologic, care poate fi admirat şi azi. De remarcat că o bună parte a laturii sud-estice a parcului se află în proprietatea generalului Candiano Popescu. Această proprietate va fi curând parcelată în loturi care vor fi vândute. Astfel s-a născut la începutul secolului XX strada Candiano Popescu împreuni cu cartierul care-l mărgineşte. După primul război mondial, lângă Gara de Sud (Filaret) au apărut «Uzinele Wolf» şi «Asfaltul Filaret».
Evenimentul care va schimbă radical spaţiul «grădinii Filaret» a fost organizarea "Expoziţiei Generale Române”, cu prilejul celor 40 de ani de domnie glorioasă a M.S.R.Carol I. Existenţa «Parcului Carol I» se datorează iniţiativei exclusive a lui Lahovari, ministrul de domenii. Parcul a fost amenajat pe o suprafaţă "totală de 41 hectare" între 1905-1906. În timpul lucrărilor de amenajare au fost mutate din loc "pentru săparea lacului, pentru arene, pentru modelarea terenului după plan, cca. 575.000 metri cubi de pământ. Sub grija grădinarilor horticultori Samuel şi Louis Leyvraz au fost plantaţi 10.189 arbori mari şi conifere precum şi peste 48.000 de arbuşti. Proiectul parcului a fost realizat de arhitectul peisagist elveţian Redont încă din 1903. Prima săpătură la terasamente a fost făcută la 15 iunie 1905. În numai 11 luni au fost ridicate peste 5.800 metri pătraţi de construcţii definitive («Arenele Romane», «Palatul Artelor», «Turnul lui Ţepeş Voda») precum şi peste 30 000 metri pătraţi de construcţii provizorii reprezentând variate tipuri de pavilioane expoziţionale.
Expoziţia a fost deschisă oficial la 6 iunie 1906 şi s-a închis oficial într-o zi de joi, 26 noiembrie 1906, cu o solemnitate la Arenele Romane. De pe terasa «Pavilionului Regal» (unde se află astăzi Mausoleul) se putea zări "întregul teren al Expoziţiei" în care se intra printr-o "poartă monumentală" de unde pornea "esplanada Regelui Carol". Această secţiona în două parcul cu expoziţia şi era înconjurată de "palate, grădini şi pavilioane de toată frumuseţea." De o parte şi de alta a esplanadei "se văd monumente interesante: Cula, veche casă boierească şi Turnul lui Ţepeş, Arenele Romane şi biserica Cuţitul de Argint, în stil curat naţional." Mai departe, lângă fântâna Cantacuzino, "pe ondulaţiile terenului, sunt alte grădini frumos dispuse, cu tot felul de producte vegetale. şosele şi drumuri bine pietruite şi cu plantatiuni duc în toate pavilioanele expoziţiei, iar de-alungul acestor şosele alte palate şi pavilioane de toate formele şi stilurile alcătuiesc un tot minunat."
Pavilionul Regal forma "centrul unui palat de proporţii armonioase, ale cărui aripi sunt ocupate: în dreapta de secţia militară devenită în 1914 Muzeul Militar Național.Clădirea nu mai există.
După:http://www.romanialibera.ro/opinii/aldine/istoria-parcului-carol-120013.html

Fragment plan din Ghid cu Parcul Carol I și vecinătățile sale.


Grădina Episcopiei în fața Ateneului.

vineri, 4 februarie 2011

PLANUL ȘI GHIDUL ORAȘULUI BUCUREȘTI”(IX)
Gara Filaret și Metalurgia Wolf (fragment plan din Ghid)
În 1869 se inaugurează linia de cale ferată București - Giurgiu, precum și Gara Filaret, prima gară din capitală (începând din 1960 va deveni autogară).

La 25 septembrie 1872: Se inaugurează Gara de Nord (pe atunci "Gara Targoviștii") și se dă în exploatare linia ferată București - Ploiești.


În1872 se dă în exploatare prima linie de tramvai cu cai ("tramcar"). Circula pe traseul
Gara de Nord - Calea Griviței - Strada Luterană - Teatrul Național - Piața Sfântul Gheorghe (dupa multe decenii de exploatare ultimele tramcare se retrag din circulație în 1929)

În 1894 se inaugurează prima linie de tramvai electric pe ruta Bd. Cotroceni - Obor, fiind printre primele din Europa.
În 1923 au fost achizitionate vagoane "THOMPSON - HOUSTON" si 2 convertizoare de 1000 kW/unitate de la firma "SIEMENS - SCHUCKERT"

Iarna în București 1920

SERVICII COMUNALE BUCUREȘTI 1923


Centrala diesel-electrică Filaret. A fost contruită în perioada 1906-1908 de Societatea de Gaz şi Electricitate pe terenul Uzinei de gaz de lângă acutalul parcul Carol I. Este prima centrală publică din Bucureşti. Ea ocupa o suprafaţă de circa 2.400 m.p. şi a fost echipată cu grupuri diesel-electrice. Darea în funcţiune s-a făcut la 1 sept. 1908. Generatoarele produceau curent trifazic 5000 V, 50 Hz. O dată cu centrala a fost dată în funcţiune şi reţeau de distribuţie de 208/120 V din centrul oraşului.

După:http://www.agir.ro/univers-ingineresc/patrimoniul_industrial_energetic__1247.html


Locul din Valea Plângerii (astăzi Parcul Tineretului) pentru depunerea gunoaielor comunale. Pentru transportul gunoaielor se utiliza în 1923 o linie de cale ferată îngustă.
(Fragment plan din Ghid)

miercuri, 2 februarie 2011

PLANUL ȘI GHIDUL ORAȘULUI BUCUREȘTI”(VIII)

SISTEMUL DE ÎNVĂȚĂMÂNT 1923 (b)


Universitatea Politehnică din București este cea mai veche și prestigioasă școală de ingineri din România. Tradițiile ei sunt legate de înființarea, în anul 1818, de către Gheorghe Lazăr, a primei Școli tehnice superioare cu predare în limba română la mănăstirea Sfântul Sava din București, care în anul 1832 este reorganizată în Colegiul de la Sfântul Sava.
La 1 octombrie 1864, a fost înființată Școala de Poduri și Șosele, Mine și Arhitectură, care la 30 octombrie 1867 devine Școala de Poduri, Șosele și Mine cu durata studiilor de 5 ani.
Sub conducerea lui Gheorghe Duca, la 1 aprilie 1881, instituția capătă o nouă structură sub denumirea de Școala Națională de Poduri și Șosele, iar la 10 iunie 1920 a fost înființată Școala Politehnică din București, având patru secții: Construcții, Electromecanică, Mine și Metalurgie, Chimie Industrială.
Din noiembrie 1920 denumirea se schimbă în Politehnica din București.
La data de 3 august 1948 Politehnica s-a transformat în Institutul Politehnic din București, care cuprindea inițial 4 facultăți (Mecanică, Electrotehnică, Chimie Industrială și Textile) și în care, din 1950, au apărut majoritatea facultăților actuale. O parte dintre secțiile fostei Politehnici au fost transformate în institute de învățământ diferite.
În baza rezoluției Senatului din noiembrie 1992, Institutul Politehnic din București a devenit Universitatea Politehnică din București.
"O pleiadă de tineri ingineri ieșiti din Școala Politehnică din București si Școala Politehnică din Timișoara s-au aruncat în industrie cu mult curaj" se scria în „Enciclopedia României” 1938 vol.III
După:http://ro.wikipedia.org/wiki/Universitatea_Politehnica_din_Bucure%C8%99ti

1869 (decembrie):
Se inaugurează Universitatea București. Inițial clădirea găzduiește și alte instituții: Senatul, Academia Română, Biblioteca Centrală, Școala de arte frumoase etc.Pe lângă aceste forme de învățământ a mai existat încă una nemenționată ucenicia.
Dupa 1918 se constată o masivă venire în București de meșteri din Transilvania și Banat. Aceștia au creat noi cadre de muncitori calificați, prin forma cea mai utilizată atunci ucenicia la locul de muncă, sau școala industrială cu durata de 2 ani. În aceste forme de învățământ se primeau absolvenți ai învâțământului primar ciclul I (4 clase), sau ciclul II (7 clase).
Cei cu 4 clase își completau studiile după activitatea din fabrică, de obicei la seral.
Acest lucru era obligatoriu altfel nu puteau ieși lucrători calificați.